Regulamin szkoleń

  1. Organizatorem szkoleń jest firma „Posterus” Bożena Krasnodębska z Wrocławia nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 210004 nr NIP 8941732722.
  2. Termin, nazwa, program szkolenia umieszczone są na stronie internetowej organizatora www.kursyfinansowe.com.pl
  3. Szkolenia prowadzone są w sali wykładowej we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 5.
  4. Liczbę uczestników kursu ustala się na maksimum 12 osób.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu liczby wolnych miejsc organizator zamyka listę uczestników kursu.
  6. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę , posiadającą zarówno wiedzę teoretyczną jak i doświadczenie praktyczne.
  7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dla osób fizycznych lub dla firm umieszczonego na stronie internetowej organizatora oraz dokonanie płatności po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  8. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu służą tylko celom rekrutacji, nie będą w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane przez organizatora.
  9. Ceny za poszczególne szkolenia oraz promocje umieszczone są na stronie internetowej organizatora.
  10. Płatność za kurs następuje w dwóch ratach przelewem na podane w e-mailu konto bankowe w następujący sposób : pierwsza zaliczka w kwocie 300zł z terminem płatności do trzech dni od daty otrzymania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, termin płatności drugiej raty upływa na cztery dni przed terminem rozpoczęcia kursu, prosimy o umieszczenie na przelewie nazwy szkolenia oraz nazwisk uczestników.
  11. Cena kursu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  12. Wpływ zaliczki lub całości opłaty za szkolenie potwierdzane jest przez organizatora poprzez przesłanie emaila z potwierdzeniem wpłaty.
  13. Organizator dwa dni przed datą rozpoczęcia kursu przesyła uczestnikom szkolenia drogą elektroniczną harmonogram zajęć.
  14. Uczestnik może wycofać w całości zapłaconą zaliczkę za szkolenie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęciem kursu.
  15. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
  16. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania szkolenia jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników lub z innych przyczyn organizacyjnych.
  18. W przypadku przesunięcia terminu lub odwołania szkolenia przez Organizatora, każdy klient otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
c