Kurs księgowości dla zaawansowanych

Kurs samodzielny księgowy adresowany jest do osób, które planują rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości potrzebną do efektywnej pracy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Na kursie samodzielny księgowy zostaną przedstawione zagadnienia związane z transakcjami wewnątrzunijnymi, związane z tym rozliczenia podatku VAT oraz obowiązki sprawozdawcze. Zakres kursu obejmuje również rozliczenia pomiędzy podmiotami gospodarczymi w walutach obcych , gospodarkę materiałową i towarową oraz różne podziały kosztów. Uczestnicy nabędą również umiejętność sporządzenia polityki rachunkowości firmy, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania finansowego na zakończenie roku obrotowego.

 • planujesz rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości
 • chcesz samodzielnie prowadzić księgowość firmy
 • chcesz efektywnie pracować w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw
 • chcesz poznać zagadnienia związane z transakcjami wewnątrzunijnymi
 • chcesz dokonywać rozliczań pomiędzy podmiotami w walutach obcych
 • chcesz rozliczać firmę produkcyjną
 • chcesz poznać zasady tworzenia polityki rachunkowości firmy
 • chcesz sporządzać sprawozdania finansowe

Program Symfonia – ćwiczenia praktyczne

Wszystkie wykłady zostaną poparte praktycznymi przykładami oraz pracą w programie Finansowo-Księgowym “Symfonia”, które stanowią połowę czasu trwania kursu. Ćwiczenia praktyczne polegają na pracy z programem Finansowo-Księgowym “Symfonia” oraz “Symfonia” środki trwałe. Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują założenie firmy o profilu produkcyjnym w programie FK „Symfonia” oraz księgowanie różnych operacji gospodarczych w okresie dwóch miesięcy. Księgowania odbywają się na podstawie sporządzonych na zajęciach dokumentów oraz otrzymanych materiałów ćwiczeniowych. Dokumenty dotyczą typowych zdarzeń gospodarczych występujących w firmach oraz wyjątków spotykanych w księgowości. Każdy uczestnik kursu pracuje na osobnym komputerze przez cały czas trwania kursu. Przy użyciu rzutnika prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z programami księgowymi używanymi na zajęciach oraz pokazuje sposób księgowania danej operacji gospodarczej, którą wszyscy księgują na swoich komputerach. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy sprawdzają prawidłowość swoich księgowań, poprawiają błędy oraz sporządzają różnego rodzaju zestawienia oraz sprawozdania finansowe.

Program kursu samodzielny księgowy

 • Podatek VAT transakcje unijne, WDT, WNT, usługi świadczone w UE
 • Import, eksport towarów i usług
 • Rozliczenia walutowe, różnice kursowe
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Metody wyceny rozchodów rzeczowych aktywów obrotowych
 • Rozliczenie produkcji
 • Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości
 • Klasyfikacja i ewidencja umów leasingowych
 • Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
 • Bilans
 • Rachunek wyników wariant porównawczy i kalkulacyjny
 • Roczne sprawozdanie finansowe

Harmonogram kursu

Zajęcia nr 1 i 2

Tematy zajęć: powtórzenie wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego VAT, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import, sporządzanie deklaracji oraz korekt deklaracji VAT, delegacje krajowe i zagraniczne, rozrachunki walutowe, ćwiczenia w programie „Symfonia”;

Zajęcia nr 3 i 4

Tematy zajęć: gospodarka materiałowa w firmie produkcyjno-handlowej, rozliczanie magazynów, odchylenia od cen ewidencyjnych, rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu, wprowadzanie w programie „Symfonia” faktur zakupu i sprzedaży, raportów kasowych, wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych;

Zajęcia nr 5 i 6

Tematy zajęć: rozliczenie produkcji, produkcja w toku, rozrachunki z tytułu należności i zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, US, ZUS, naliczanie odsetek, rezerwy i odpisy aktualizacyjne, RMK bierne i czynne, ćwiczenia „Symfonia”;

Zajęcia nr 7 i 8

Tematy zajęć: zamknięcie miesiąca, rachunek zysków i strat, bilans, , przygotowanie do zamknięcia roku, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe, polityka rachunkowości, zysk bilansowy a zysk podatkowy, ćwiczenia „Symfonia”;

Zajęcia nr 9 i 10

Tematy zajęć: powtórzenie wiadomości , egzamin –zadania do samodzielnego wykonania w programie „Symfonia”.

Zapisz się ►

c