Kurs kadry i płace

Kurs „Kadry i płace” adresowany jest do osób, chciałyby pracować w firmach w działach kadrowo-płacowych lub samodzielnie rozliczać pracowników w swojej firmie, a nie posiadają wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie.

 • chcesz samodzielnie prowadzić kadry lub płace w firmie
 • chcesz znać prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy
 • chcesz wiedzieć co może od pracownika oczekiwać pracodawca
 • naliczać wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz stosunków cywilnoprawnych
 • chcesz poznać zasady naliczania urlopu wypoczynkowego
 • chcesz znać prawa pracownika związane z rodzicielstwem
 • poznać zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • praktycznie poznać zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • chcesz nauczyć się obsługiwać program kadrowo-płacowy oraz program Płatnik

Na kursie kadrowo-płacowym uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu stosowania prawa pracy, będą samodzielnie prowadzić teczki pracownicze, sporządzać rzeczywiste dokumenty kadrowe. Posiądą umiejętność naliczania wynagrodzeń, poznają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz naliczania składek społecznych i zdrowotnych, a także zasady opodatkowania ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno-prawnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą samodzielnie prowadzić pełną dokumentację kadrową i płacową, obsługiwać program kadrowo-płacowy oraz ZUSowski program Płatnik.

Program kadrowo-płacowy R2Płatnik oraz Płatnik ZUS – ćwiczenia praktyczne

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktykę, połowę czasu trwania kursu stanowią zajęcia praktyczne polegające na pracy z programem kadrowo-płacowym R2Płatnik oraz programem Płatnik używanym do rozliczeń z ZUS. Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują założenie firmy w programie kadrowo-płacowym, zatrudnienie pracowników na podstawie różnych umów, sporządzenie dokumentacji kadrowej, naliczaniem wynagrodzeń według różnych wariantów, wynagrodzenia za okres choroby, urlopu itp. Dane z programu kadrowo płacowego przenoszone są do Płatnika ZUS, w którym stanowią podstawę do sporządzenia deklaracji wymaganych przez ZUS. Przy użyciu rzutnika prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z obsługą programów oraz pokazuje sposób wprowadzania danych oraz sporządzania list płac, zestawień i deklaracji. Każdy uczestnik kursu pracuje na osobnym komputerze przez cały czas trwania kursu.

Program kursu kadry płace

I Prawo pracy

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Stosunek pracy i umowy cywilno prawne
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Wynagrodzenia i jego ochrona
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

II Wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno- prawnych
 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników i z tytułu umów cywilno- prawnych
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotny pracowników i z tytułu umów cywilno-prawnych
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Praktyczne przykłady rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników
 • Praktyczne przykłady rozliczeń umów cywilno prawnych
 • Wypełnianie formularzy dla ZUS-u

III Praktyczny aspekt prowadzenia kadr i płac

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego
 • Obsługa programu Płatnik

Harmonogram kursu kadry płace

ZAJĘCIA NR 1

  • przepisy ogólne, przepisy wstępne Kodeksu Pracy,
  • podstawowe przepisy prawa pracy,
  • równe traktowanie w zatrudnieniu,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • stosunek pracy-akta osobowe,
  • stosunek pracy-umowa o pracę,
  • dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników,

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 • oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • teczki osobowe (części A, B i C),
 • umowa o pracę,
 • aneks do umowy o pracę.

 

ZAJĘCIA NR 2

 • stosunek pracy – rozwiązanie umowy, (rodzaje),
 • stosunek pracy – wygaśnięcie umowy o pracę,
 • wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania,
 • Świadectwo pracy,
 • Załącznik do świadectwa pracy,
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia (dyscyplinarka lub długotrwała choroba),
 • Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy i płacy,
 • Wyliczenie wynagrodzenia netto od brutto (od najniższej krajowej) oraz kosztu zakładu pracy (pracodawcy),
 • Omówienie składek (wyliczenie) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą korzystających z 2 letniej ulgi ZUS i nie korzystających z tej ulgi.

ZAJĘCIA NR 3

 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników (kary)
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • przedawnienie roszczeń
 • omówienie programu R2Płatnik, założenie firmy, wprowadzenie danych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przyjęcie pracowników (6 na podstawie umowy o pracę, 1 na umowę zlecenie tylko ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, 1 ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP i jednego na umowę o dzieło), przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS pracowników oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z 2 letnią ulgą ZUS lub bez niej (ZUA, ZZA)

ZAJĘCIA NR 4

 • regulamin pracy
 • czas pracy
 • normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedzielę i święta
 • urlopy pracownicze (wypoczynkowe i bezpłatne, okolicznościowe, przykłady)
 • wyliczenie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (przykłady)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 • omówienie programu Płatnik ZUS, założenie firmy, zgłoszenie do ubezpieczeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, import dokumentów zgłoszeniowych pracowników i zleceniobiorców oraz zgłoszenie do ZUS

ZAJĘCIA NR 5

 • wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia
 • ochrona wynagrodzenia za pracę (kwoty wolne od potrąceń)
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (macierzyński, ojcowski, wychowawczy, rodzicielski)
 • tworzenie list płac z uwzględnieniem urlopów, innych nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych

ZAJĘCIA NR 6

 • wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia (wynagrodzenia chorobowe i zasiłki)
 • oskładkowanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (przykłady)
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas przepracowany, nieobjęty zwolnieniem lekarskim
 • wyliczenie podstaw wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (praktyczne przykłady)
 • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • druk ZUS Z-17, ZUS Z-7
 • tworzenie list płac z uwzględnieniem wynagrodzeń chorobowych i różnego rodzaju zasiłków i innych nieobecności

ZAJĘCIA NR 7

 • omówienie druków zwolnień lekarskich
 • ZUS Z-3
 • ZUS Z-3b
 • ZUS Z-15
 • dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • dokumenty do zasiłku ojcowskiego
 • omówienie wszystkich druków ZUS-owskich na podstawie oryginalnych druków ZUS (ZFA, ZPA, ZIPA, ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, RSA, RZA, RCA, DRA, RMUA, ZWPA)
 • przykłady list płac z uwzględnieniem różnego rodzaju nieobecności, godzin nadliczbowych, godzin nocnych

ZAJĘCIE NR 8

 • omówienie umów cywilnoprawnych na podstawie Kodeksu Cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia, podobieństwa i różnice, rachunki do umów, przykłady wyliczeń)
 • oświadczenie do umowy zlecenie/dzieło
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • pytania kursantów
 • ankieta oceniająca szkolenie
 • test
 • wręczenie certyfikatów

Zapisz się ►

c